Algemene voorwaarden Consumentenbondactie - Aviclaim

Algemene voorwaarden Consumentenbondactie Aviclaim.
(Laatste update: 21-12-2018)

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ProBe-ASP B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tevens handelend onder de naam Aviclaim, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01169860, statutair gevestigd in Waterhuizen;

Claim: vordering van de deelnemer van een vlucht vertraging of annulering claim bij de Consumentenbond op basis van EG261/2004 op de Luchtvaartmaatschappij

Deelnemer: neemt deel aan de Consumentenbondactie van Aviclaim, tevens zijnde de persoon die de claim heeft ingediend bij de Consumentenbond.

Consumentenbond actie: actie waarbij deelnemer tot €26,00 administratiekosten vergoed kan krijgen van Aviclaim wanneer er in 2018 een succesvolle vlucht vertraging claim is ingediend via de Consumentenbond.


    Algemeen

 1. De Consumentenbondactie wordt uitgeschreven door Probe-ASP B.V. met handelsnaam Aviclaim gevestigd te Breukelen. Op de Consumentenbondactie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan de actie staat open voor consumenten die een claim hebben ingediend bij de Vlucht Claim Service van de Consumentenbond die in het jaar 2018 succesvol is afgerond.
 3. Deelname aan de actie is kosteloos. Voorwaarde voor deelname is dat de deelnemer zich via de website van Aviclaim heeft geregistreerd en een volledige aanmelding per email heeft gestuurd met bewijs van de claim van de Consumentenbond, schermafbeelding van het gestorte bedrag en het bewijs van bankrekeningnummer en rekeninghouder. Indien is voldaan aan deze eisen, is de aanmelding volledig.
 4. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.
 5. De eerste vijftig volledige aanmeldingen mogen deelnemen aan de actie.
 6. Aviclaim is niet verplicht tot het vermelden van de volgorde van aanmelding van de deelnemers.
 7. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt door Aviclaim voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden. Aviclaim zal vertrouwelijk omgaan met de (persoons)gegevens van de klant. In het kader van de normale bedrijfsvoering van Aviclaim, verleent de klant Aviclaim hierbij Art. 8 Wet bescherming persoonsgegevens ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van de door de klant opgegeven persoonsgegevens en het gebruik daarvan.
 8. Aviclaim kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen.
 9. De looptijd van de actie tot 14 januari 2019 of wanneer de eerste vijftig deelnemers de gevraagde gegevens volledig hebben aangeleverd.
 10. Deelnemers ontvangen per claim éénmaal administratiekosten terug.
 11. Uiterlijk twee weken na sluiting van de Consumentenbondactie maakt Aviclaim de administratiekosten over naar de eerste vijftig deelnemers op het door de deelnemer opgegeven rekeningnummer. Deze deelnemers worden op de hoogte gebracht per e-mail.
 12. Aviclaim zal de administratiekosten betaald aan de Consumentenbond door de deelnemer vergoeden tot een maximum van het bedrag van €26,00.

  Verplichting van de deelnemer

 13. De deelnemer verklaart dat de door hem aangeleverde informatie juist en naar waarheid is verstrekt aan Aviclaim.
 14. Op het moment dat de deelnemer onjuiste informatie heeft verschaft aan Aviclaim kan de deelnemer worden uitgesloten van deelname aan de actie en kunnen eventueel door Aviclaim gemaakte kosten bij de deelnemer in rekening worden gebracht. In dit geval staat het Aviclaim vrij om een nieuwe deelnemer te kiezen.
 15. De deelnemer wordt geacht gehoor te geven aan instructies van Aviclaim en deze uit te voeren. Aviclaim is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor het verlopen van termijnen als gevolg van nalaten hiervan.
 16. Iedere aansprakelijkheid van Aviclaim is uitgesloten, behoudens er sprake is   van opzet dan wel grove schuld. Onder deze uitsluiting van aansprakelijkheid valt alle (in)directe schade, immateriële schade, winstdaling en bedrijfsschade, hoegenaamd en uit welken hoofde dan ook.

  Gegevensbescherming

 17. In het kader van de uitvoering van de Consumentenbondactie verwerkt ProBe-ASP B.V. de door de deelnemer aangeleverde (persoons)gegevens. De bepalingen uit de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming worden door ProBe-ASP B.V. nageleefd.
 18. ProBe-ASP B.V. zal, zonder toestemming, geen (persoons)gegevens aan derde(n) kenbaar maken, behoudens en voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Consumentenbondactie.
 19. De door ProBe-ASP B.V. verzamelde persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en gebruikt. De bewaartermijn voor de verzamelde gegevens van afgesloten dossiers en/of claims zal maximaal 6 maanden zijn.
 20. ProBe-ASP B.V. zal op verzoek van de deelnemer de
  persoonsgegevens uit haar database verwijderen. Op verzoek verstrekt ProBe-ASP B.V. een overzicht van de gegevens van de deelnemer die bij
  ProBe-ASP B.V. bekend zijn.

  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 21. Geschillen met Aviclaim over de uitvoering van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de rechtbank.
 22. Op de Consumentenbondactie is Nederlands recht van toepassing.